Įgyvendinimo eiga

Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ veiklos:

 • Projekto viešinimas (JPSPP viešinimo renginiai partnerių rajonų savivaldybėse. Kiekvieno partnerio savivaldybėje numatyti 3 viešinimo renginiai. 1 informacinis renginys projekto pradžioje, 1 įpusėjus projektui ir 1 apibendrinamasis projekto pabaigoje. Organizatoriai – kiekvienos savivaldybės VSB ir Koordinaciniai centrai. Atsakingi VSB vadovai, projekto eigoje – Koordinatoriai. Renginiai skleis žinią apie JPSSP Koordinacinio centro veiklą, pristatys projektą, jo veiklas, planuojamus ir pasiektus rezultatus. Dalyvauti kviečiami tikslinės auditorijos potencialūs JPSPP vartotojai pasiekiami per bendradarbiaujančių jaunimo organizacijų kontaktus, mokytojai, tėvai, socialinio, teisėsaugos, sveikatos sektoriaus atstovai. Projekto viešinimui bus sukurta ir prižiūrima speciali internetinė sveitainė)
 • Projekto administravimas (projekto administravimą savivaldybės veiklų lygmenyje atliks projektą įgyvendinančių VSB vadovai. Bendram projekto administravimui perkamos projekto vykdymo ir priežiūros įgyvendinimo paslaugos. Užsakovą konsultuoja projekto įgyvendinimo klausimais, tikslina projekto veiklas, organizuoja projekto veiklų įgyvendinimo monitoringą, teikia konsultacijas paramos sutarties įgyvendinimo klausimais – įskaitant biudžeto pakeitimus (pagal poreikį), konsultuoja patirtų išlaidų atitikimo tinkamai projekto biudžeto išlaidų kategorijai klausimais, rengia projekto mokėjimo prašymo grafiką. Mokėjimo prašymų grafike nustatytais terminais rengia mokėjimų prašymus, derina ir aptaria projekto administravimo klausimus su pareiškėjo ir partnerių atsakingais asmenimis. Teisinėms ir techninėms procedūroms užtikrinti perkamos viešųjų pirkimų bei teisinių konsultacijų teikimo paslaugos. Rengia tinkamą projekto viešųjų pirkimų dokumentaciją, atitinkančią Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, koreguoja, rengia ir teikia atsakymus pirkimų dalyviams, teikia konsultacijas kitais projekto viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia konsultacijas projekto pirkimo plano rengimo klausimais ir visų projekto pirkimų organizavimo klausimais, atstovauja užsakovą bei gina jo interesus sudarant ir kontroliuojant sutarčių vykdymą, teikia konsultacijas projekto darbo sutarčių, jų priedų sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo klausimais)
 • JPSPP Koordinacinio Centro plėtra Rokiškio rajone ir įsteigimas Kaišiadorių bei Panevėžio rajonuose (JPSPP koordinatorių darbo vietų įrengimas trijų savivaldybių Visuomenės Sveikatos Biurų patalpose. Tinkamam JPSPP koordinacinio centro veikimui pirmaisiais projekto įgyvendinimo mėnesiais bus įsigyjama visa reikiama organizacinė technika. Įgyvendinant šią veiklą visų pirma bus rengiamos organizacinės technikos ir kitos įrangos bei priemonių techninės specifikacijos, pirkimų sąlygos. Tuomet vykdomi viešieji pirkimai. Nustačius laimėtojus – sudaromos viešojo pirkimo sutartys. Kadangi įranga ir priemonės nėra sudėtingos ir kiekiai nedideli, numatoma, kad visos prekės bus pristatytos per 1 mėnesio laikotarpį nuo sutarties pasirašymo. Įdarbinami JPSPP koordinatoriai. JPSPP koordinatoriui priskiriamos pagrindinės funkcijos: KC veiklos koordinavimas, JPSPP t.y. sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos teikimo savivaldybėje koordinavimas. Darbo grupių ar seminarų, susitikimų su ekspertais ir paslaugų teikėjais ir kitomis suinteresuotomis pusėmis aktualioms jaunimo sveikatos problemoms spręsti inicijavimas ir organizavimas; Savivaldybės lygmens Portalo administravimas; Algoritmų adaptavimas ir priežiūra. Išmanyti ir mokėti naudotis algoritmais, tikrinti, ar Portale ir algoritmų aprašuose pateikiama informacija nėra pasenusi ir nebeaktuali, esant poreikiui, suderinus su atitinkamais Modelio įgyvendinime dalyvaujančiais asmenimis, tikslinti algoritmų aprašus; Atvejo vadybos paslaugos teikimas (įvertinti jauno žmogaus sveikatos poreikius, atlikti motyvacinį pokalbį, jei reikia, tarpininkauti jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros ar kitų sektorių įstaigas, palaikyti su juo nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta problema). Atvejo vadybos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei kitų mokymų JPSPP teikėjams organizavimas ir/ar vykdymas; Jaunimo sveikatos ir JPSPP teikimo situacijos analizės atlikimas. Rengti Modelio įgyvendinimo veiklų ataskaitas, padėti visuomenės sveikatos stebėsenos specialistams analizuoti, kokios yra Jaunimo sveikatos ir paslaugų teikimo problemos (rekomenduojama numatyti kaip priedą prie savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos), teikti pasiūlymus dėl jaunimo sveikatos problemų)
 • JPSPP metodinės ir prevencinės įrangos įdiegimas VSB Jaunimo erdvėse Kaišiadorių rajone (metodinės priemonės ir treniruokliai skirti jaunimo sveikatingumo ugdymui, žalingų įpročių prevencijai ir kitoms veikloms. Jie galės būti naudojamos ir plėtojant bendruomenėje teikiamas JPSPP, pvz. teikiant mobilias paslaugas. Nėštumo simuliatorius bus naudojamas švietėjiškuose JPSPP renginiuose ir nuolat prieinamas jaunimui Kaišiadorių miesto Jaunimo centre, kuriame veiklą vykdo Kaišiadorių VSB. JPSPP koordinatorius ir VSB darbuotojai bus atsakingi už šių veiklų vykdymą. Treniruoklis skirtas JPSPP plėtoti skatinant sveiką gyvenseną, fizinę kultūrą ir jaunimo sveikatinimo veikloms vykdyti)
 • JPSPP edukaciniai ir prevenciniai renginiai tikslinėms grupėms (savivaldybėse vykdomi seminarai, renginiai, mokymai, siekiant šviesti jaunimą, kelti jaunimui paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją, bei gerinti skirtingų sektorių specialistų bendradarbiavimą, sprendžiant įvairias jaunimo sveikatos problemas. Dalis renginių vykdomi tikslines grupes formuojant iš visų projekte dalyvaujančių savivaldybių)
 

REZULTATAI:

Projekto stebėsenos rodikliai (numatytieji rezultatai):

 1. 1800 žmonių, kuriems buvo suteiktos paslaugos (paslaugas gavęs asmuo – 14-29 m. asmuo, kuriam buvo suteiktos JPSPP paslaugos ir (arba) 14-29 m. asmuo dalyvavęs JPSPP koordinacinio centro veiklose (1800 asmenys). Skaičiavimo būdas – sumuojami projektų paslaugas gavę ir (ar) įgyvendintuose renginiuose/veiklose dalyvavę 14-29 m. asmenys. Nustatoma pagal renginių/veiklų lankomumo apskaitos žiniaraščius.)
 2. 4,5 pasitenkinimo lygis suteiktomis paslaugomis (paslaugas teiks kvalifikuoti sričių specialistai apmokyti JPSPP teikti pagal 8 probleminių sričių algoritmus, adaptuotus savivaldybės sąlygoms. Pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis – paslaugas gavusių asmenų paslaugų vertinimas pagal skalę nuo 1 iki 5. Rodiklis bus nustatomas pagal nuolat atliekamų apklausų suvestines)
 3. 3 JPSPP koordinatoriai, apmokyti atvejo vadybos (atvejo vadybos bus apmokyti Kaišiadorių rajono, Rokiškio rajono ir Panevėžio rajono JPSPP koordinatoriai)
 4. 3 savivaldybės, įgyvendinančios atnaujintą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį 2014–2021 m. periode (projekte dalyvauja Kaišiadorių rajono, Rokiškio rajono ir Panevėžio rajono savivaldybės)

 

Projekto rezultatų poveikis:

Po projekto įgyvendinimo, savivaldybėse bus užtikrinamas JPSPP koordinacinio centro veikimas ir 1 psichologo (ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu) paslaugų teikimas jaunimui bei toliau plėtojama JPSPP koordinacinė ir atvejo vadybos funkcija. Toliau bus palaikomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su partneriais ir plečiamas JPSPP teikiančių institucijų tinklas, siekiant tobulinti jaunimui reikiamas paslaugas. Pasibaigus projektui, koordinatorius toliau administruos savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalą (rengs informaciją, publikuos straipsnius, atliks adaptavimą).

Projekto tęstinumą užtikrins didelė JPSPP paslaugų paklausa bei pagerėjusi jų kokybė. JPSPP paslaugos visada turės paklausą, kadangi tenkins išskirtinius jaunimo sveikatos priežiūros poreikius.

Projekto rezultatas Lietuvos ekonomikai: viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas – gera gyventojų sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vienos iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis jaunimo sveikatos išsaugojimu bei gerinimu. Projekto metu įdiegtas ir išplėtotas JPSPP modelis trijose savivaldybėse ne tik padės greičiau ir efektyviau spręsti jaunimo sveikatos problemas, bet ir įvertinti, kokių paslaugų savivaldybėse trūksta, ar teikiamos paslaugos yra lengvai prieinamos jaunimui, t.y. sukurti, adaptuoti ir išplėtoti jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmai galės būti naudojami ir kaip instrumentai, padedantys atlikti jaunimo sveikatos strategijos formavimą ir tuo pačiu padės mažinti sveikatos skirtumus tarp Lietuvos rajonų (bei regionų). JPSPP koordinacinio centrų plėtra ir įkūrimas, reikiamos įrangos paslaugoms teikti įsigijimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra ir kt. 8 JPSPP teikimo algoritmai detalizuos paslaugų teikimo jaunimui seką psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Įdiegtas JPSPP modelis leis kompleksiškai spręsti jaunimui aktualias sveikatos problemas, ugdyti jaunimo sveikos gyvensenos nuostatas, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai, o tai, projekto poveikio teritorijoje leis sutaupyti ekonominius išteklius (mažės išlaidos gydymui, vaistams ir sveikatos paslaugoms, mažės skurdas ir padidės žmonių ekonominė galia) ir kuriama darni socialinė aplinka (mažės alkoholio ir rūkalų, narkotinių medžiagų vartojimas jaunimo tarpe, atitinkamai sumažės nusikaltimų, padidės saugumo pojūtis bendruomenėse ir t.t.).

JPSPP Modelio plėtra ir diegimas savivaldybėje prisidės prie jaunimo sveikatos problemų sprendimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo. Tokiu būdu gerės vienos iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių – jaunimo – sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai, fizinė ir psichinė, reprodukcinė/lytinė sveikata. Projekto metu įdiegus modelį ir per jaunimui aktualių sveikatos problemų sprendimo algoritmus apjungus į vieną tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros teikėjus bei gerinant jų bendradarbiavimą, bus galima teikti efektyvesnes sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui, taip užtikrinant jaunimo sveikatos netolygų mažinimą.

Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie tikslai:

 • Jaunimui (14–29 m.) bus teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, išugdyti sveikos gyvensenos įpročiai, sumažintas jaunų žmonių sergamumas bei sukurta sistema, efektyviai sprendžianti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas;
 • Projekto metu daug jaunų žmonių bus paskatinti rinktis sveikesnį gyvenimo būdą;
 • Projekto savivaldybėse bus įdiegtas žaliasis koridorius, ko pasekoje bus sudarytos galimybės jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos paslaugas per kuo trumpesnį laiką;
 • Paslaugos jaunimui savivaldybėse taps kompleksinės ir įtraukiančios. Paslaugų kompleksiškumą užtikrins optimizuotas jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklas. Taip pat, paslaugų kompleksiškumą užtikrins pagerintos specialistų (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai) ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijos. Minėtos priemonės padės įgyvendinti bendrą programos tikslą bei pasiekti aukštą jaunimo sveikatos prevencijos lygį projekto savivaldybėse ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvoje.
 • Projekto vykdytojas, įskaitant partnerius, tiek viso projekto įgyvendinimo metu, tiek 5 metus po projekto pabaigos išlaikys įrangos nuosavybę bei naudos įrangą projekto tikslams, užtikrins tinkamą įrangos draudimą nuo nuostolių, tokių kaip gaisras, vagystės ir kiti paprastai draudžiami įvykiai.